News

ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ (NEW)

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 421/2010፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ISO/IEC 17011 እንዲሁም በአለም አቀፍ የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ትብብር /International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC/ እና በአለም አቀፍ አክሬዲቴሽን ፎረም (International Accreditation Form (IAF) ፖሊሲ መሰረት የተቋቋመ መንግስታዊ ተቋም ሲሆን ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት ማለትም ለፍተሻ እና ካሊብሬሽን ላቦራቶሪ፤ ለህክምና ላቦራቶሪ፤ ለኢንስፔክሽን እና ለሰርቴፊኬሽን ተቋማት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡

በመሆኑም ጽ/ቤታችን ከዚህ ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደቦች ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ስለሚፈልግ መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ ለተከታታይ አስር /1ዐ/ የስራ ቀናት በግንባር ቀርበው እንዲመዘገቡ ይጋብዛል፡፡

ተ.ቁ የሥራ መደብ መጠሪያ

የመደብ መታወቂያ

ቁጥር

 

ደረጃ

 

ደሞዝ

 

ብዛት

 

ተፈላጊ ችሎታ

 

ጾታ

የሥራ

ቦታ

 

1

የሙያ ብቃት ሠርተፊኬሽን አክሬዲቴሽን ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-110

 

XV

 

9785.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ

·   በኢንጅነሪንግ፣ በተፈ

ጥሮ ሳይንስ፣ ወይም በፋርማሲ፣

·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

2 የምርት ሠርተፊኬሽን አክሬዲቴሽን ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-121

 

XV

 

9785.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ

·   በኢንጅነሪንግ፣በተፈ

ጥሮ ሳይንስ፣ ወይም በፋርማሲ፣

·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

3 የትራንስፖርት አገልግሎት ኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-157

 

XV

 

9785.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   በኢንጅነሪንግ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ ·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

4 የኮንስትራክሽን እና ኢንቫይሮሜንት አገልግሎት ኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-178

 

XV

 

9785.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   በኢንጅነሪንግ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ ·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

5 የቬሪፍኬሽን፣ የካሊብሬሽንና ሜካኒካል ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-213

 

XV

 

9785.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   በኢንጅነሪንግ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ  ·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

6 የምርምርና ፕሮጀክት ልማት ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-98

 

XIV

 

8705.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   በኢንጅነሪንግ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ ·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

 

 

 

 

 

7 የህክምና ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ባለሙያ IV

 

8.6/አአ5-227

 

XV

 

9785.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   በሜዲካል ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂ ·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

8 የህክምና ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ባለሙያ III

 

8.6/አአ5-229

 

XIV

 

8705.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   በሜዲካል ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂስት ·      6 ዓመት ቀጥታ አግባብነት ያለው፣

 

አይለይም

 

አ.አ

9 የበጀት ዝግጅትና ክትትል ባለሙያ III

 

8.6/አአ5-33

 

XI

 

5907.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   አካውንቲንግ፣ ፋይናንሻል ማኔጅመንት፣ ቢዝነስ ማኔጅመንት ·      4 በበጀት ወይም በሂሳብ ስራ ላይ

 

አይለይም

 

አ.አ

10 የሶፍትዌር ፕሮግራመር IV

 

8.6/አአ5-12

 

XIII

 

7690.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ ·   ኮምፒዩተር ሳይንስ ወይም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ·      6 ከስራው ጋር ቅጥታ አግባብነት ያለው

 

አይለይም

 

አ.አ

11 የኔትወርክ አድሚኒስትሬተር IV

 

8.6/አአ5-15

 

XIII

 

7690.00

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ · ኮምፒዩተር ሳይንስ ወይም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ·      6 ከስራው ጋር ቅጥታ አግባብነት ያለው

 

አይለይም

 

አ.አ

 

12

 

አካውንታንት III

 

8.6/አአ5-29

 

XI

 

5907.00

 

1

 

·   የመጀመሪ ዲግሪ

·   በአካውንቲንግ፣ አካውንቲንግና ፋይናንስ ·      4 ዓመት በሂሳብ ስራ ላይ በመሥራት

 

አይለይም

 

አ.አ

 

አድራሻ፡

 • ሌ ክ/ከተማ መገናኛ አካባቢ፤ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ የሰው ሃብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 304.
 • ልክ፡ 011667-0994/011833-3770
 • ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ

 

   ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ (OUTDATED)

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 421/2010፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ISO/IEC 17011 እንዲሁም በአለም አቀፍ የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ትብብር /International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC/ እና በአለም አቀፍ አክሬዲቴሽን ፎረም (International Accreditation Form (IAF) ፖሊሲ መሰረት የተቋቋመ የመንግስት መ/ቤት ሲሆን ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት ማለትም ለፍተሻ እና ካሊብሬሽን ላቦራቶሪ፤ ለህክምና ላቦራቶሪ፤ ለኢንስፔክሽን እና ለሰርቴፊኬሽን ተቋማት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት እየሰጠይ ይገኛል፡፡

በመሆኑም ጽ/ቤታችን ከዚህ ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደቦች ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ስለሚፈልግ መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን አንስቶ ለተከታታይ አስር /1ዐ/ የስራ ቀናት በግንባር ቀርበው እንዲመዘገቡ ይጋብዛል፡፡

አድራሻ፡

 • ሌ ክ/ከተማ መገናኛ አካባቢ፤ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ የሰው ሃብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 304.
 • ልክ፡ 011667-0994/011833-3770
 • ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ
 • የIFMIS ስልጠና የወሰደ እና በሲስተሙ መስራት የሚችል፣

 

ተ.ቁ

 

የሥራ መደብ መጠሪያ

 

የመደብ መታወቂያ

ቁጥር

 

 

ደረጃ

 

 

ደሞዝ

 

 

ብዛት

 

 

ተፈላጊ ችሎታ

 

 

 

ጾታ

 

 

የሥራ

ቦታ

1 የግዢና ፋይናንስ ዳይሬክተር II የመጀመሪያ ዲግሪ

 

XV

 

9785.00

 

1

 

·   የመጀመሪ ዲግሪ

·       አካውንቲንግ እና ማኔጅመንት ·      10 ዓመት በቀጥታ አግባብነት ያለው ግዢ፣ የአቅርቦት፤ አስተዳደር፤ ፋይናንስ፤

 

አይለይም

 

አ.አ

 

2

 

አካውንታንት III

 8.6/አአ5-28

8.6/አአ5-29

 

XI

 

5907.00

 

2

 

·   የመጀመሪ ዲግሪ

·   በአካውንቲንግ፣ አካውንቲንግና ፋይናንስ ·      4 ዓመት በሂሳብ ስራ ላይ በመሥራት

 

አይለይም

 

አ.አ

 

       

ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ   (Outdated)

DATE: September 14,2020

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 421/2010፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ISO/IEC 17011 እንዲሁም በአለም አቀፍ የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ትብብር /International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC/ እና በአለም አቀፍ አክሬዲቴሽን ፎረም (International Accreditation Form (IAF) ፖሊሲ መሰረት የተቋቋመ የመንግስት መ/ቤት ሲሆን ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት ማለትም ለፍተሻ እና ካሊብሬሽን ላቦራቶሪ፤ ለህክምና ላቦራቶሪ፤ ለኢንስፔክሽን እና ለሰርቴፊኬሽን ተቋማት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡

በመሆኑም ጽ/ቤታችን ከዚህ ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደብ ላይ ለ3 ወራቶች በኮንትራት፣ለመቅጠር ስለሚፈልግ መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ ለተከታታይ አምስት/5/ የስራ ቀናት በግንባር ቀርበው እንዲመዘገቡ ይጋብዛል፡፡

       አድራሻ፡

 • ሌ ክ/ከተማ መገናኛ አካባቢ፤ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ የሰው ሃብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 304.
 • ልክ፡ 011667-0994/011833-3770
 • ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ
 • የቅጥር ሁኔታ፡- ለ3 ወራቶች በኮንትራት፣

 

ተ.ቁ

 

የሥራ መደብ መጠሪያ

 

የመደብ መታወቂያ ቁጥር

 

ደረጃ

 

ደሞዝ

 

ብዛት

 

 

ተፈላጊችሎታ

 

 

ጾታ

 

 

የሥራ ቦታ

1

የህግ ባለሙያ IV

 

 

 

8.6/አአ5-2

 

 

XIV

 

8705.00

 

1

 

·         በህግ

 

·      የመጀመሪያዲግሪ

 

6 ዓመት በተለያዩ የህግ ሥራዎች

 

አይለይም

 

አ.አ