News

 

   ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 421/2010፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ISO/IEC 17011 እንዲሁም በአለም አቀፍ የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ትብብር /International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC/ እና በአለም አቀፍ አክሬዲቴሽን ፎረም (International Accreditation Form (IAF) ፖሊሲ መሰረት የተቋቋመ የመንግስት መ/ቤት ሲሆን ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት ማለትም ለፍተሻ እና ካሊብሬሽን ላቦራቶሪ፤ ለህክምና ላቦራቶሪ፤ ለኢንስፔክሽን እና ለሰርቴፊኬሽን ተቋማት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት እየሰጠይ ይገኛል፡፡

በመሆኑም ጽ/ቤታችን ከዚህ ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደቦች ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ስለሚፈልግ መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን አንስቶ ለተከታታይ አስር /1ዐ/ የስራ ቀናት በግንባር ቀርበው እንዲመዘገቡ ይጋብዛል፡፡

አድራሻ፡

  • ሌ ክ/ከተማ መገናኛ አካባቢ፤ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ የሰው ሃብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 304.
  • ልክ፡ 011667-0994/011833-3770
  • ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ
  • የIFMIS ስልጠና የወሰደ እና በሲስተሙ መስራት የሚችል፣

 

ተ.ቁ  

የሥራ መደብ መጠሪያ

 

የመደብ መታወቂያ

ቁጥር

 

 

ደረጃ

 

 

ደሞዝ

 

 

ብዛት

 

 

ተፈላጊ ችሎታ

 

 

 

ጾታ

 

 

የሥራ

ቦታ

1 የግዢና ፋይናንስ ዳይሬክተር II የመጀመሪያ ዲግሪ  

XV

 

9785.00

 

1

 

·   የመጀመሪ ዲግሪ

·       አካውንቲንግ እና ማኔጅመንት ·      10 ዓመት በቀጥታ አግባብነት ያለው ግዢ፣ የአቅርቦት፤ አስተዳደር፤ ፋይናንስ፤  

አይለይም

 

አ.አ

 

2

 

አካውንታንት III

 8.6/አአ5-28

8.6/አአ5-29

 

XI

 

5907.00

 

2

 

·   የመጀመሪ ዲግሪ

·   በአካውንቲንግ፣ አካውንቲንግና ፋይናንስ ·      4 ዓመት በሂሳብ ስራ ላይ በመሥራት  

አይለይም

 

አ.አ

 

       

ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ   

DATE: September 14,2020

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 421/2010፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ISO/IEC 17011 እንዲሁም በአለም አቀፍ የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ትብብር /International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC/ እና በአለም አቀፍ አክሬዲቴሽን ፎረም (International Accreditation Form (IAF) ፖሊሲ መሰረት የተቋቋመ የመንግስት መ/ቤት ሲሆን ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት ማለትም ለፍተሻ እና ካሊብሬሽን ላቦራቶሪ፤ ለህክምና ላቦራቶሪ፤ ለኢንስፔክሽን እና ለሰርቴፊኬሽን ተቋማት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡

በመሆኑም ጽ/ቤታችን ከዚህ ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደብ ላይ ለ3 ወራቶች በኮንትራት፣ለመቅጠር ስለሚፈልግ መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ ለተከታታይ አምስት/5/ የስራ ቀናት በግንባር ቀርበው እንዲመዘገቡ ይጋብዛል፡፡

       አድራሻ፡

  • ሌ ክ/ከተማ መገናኛ አካባቢ፤ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ የሰው ሃብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 304.
  • ልክ፡ 011667-0994/011833-3770
  • ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ
  • የቅጥር ሁኔታ፡- ለ3 ወራቶች በኮንትራት፣

 

ተ.ቁ  

የሥራ መደብ መጠሪያ

 

የመደብ መታወቂያ ቁጥር

 

ደረጃ

 

ደሞዝ

 

ብዛት

 

 

ተፈላጊችሎታ

 

 

ጾታ

 

 

የሥራ ቦታ

1 የህግ ባለሙያ IV

 

 

 

8.6/አአ5-2

 

 

XIV

 

8705.00

 

1

 

·         በህግ

 

·      የመጀመሪያዲግሪ

 

6 ዓመት በተለያዩ የህግ ሥራዎች

 

አይለይም

 

አ.አ